دوره مجازی کاتا انجمن ورزش کارگری

دوره مجازی کاتا انجمن ورزش کارگری با هدف ارتقا فنی ورزشکاران در دو بخش بانوان و آقایان با ارائه گواهینامه پایان دوره کاتای هیان ها و بونکای
دوره مجازی کاتا

آموزش نحوه ثبت نام در دوره

تیزر معرفی دوره