صحبت های جناب آقای مالک حسین زاده دبیر محترم شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در خصوص برگزاری اولین سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی