اولین سمینار آنلاین ملی

اولین سمینار مجازی ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی به میزبانی ورزش صنعت آب و برق خوزستان و همچنین هیئت ورزش کارگری در مرداد سال ۹۹ برگزار می گردد.

اولین سمینار مجازی ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی به میزبانی ورزش صنعت آب و برق خوزستان و همچنین هیئت ورزش کارگری در پاییز سال ۹۹ برگزار می گردد.

همه ما با ماسک زدن کرونا را می توانیم شکست دهیم