حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه عبدالوند

رزومه کاری سرکار خانم عبدالوند:

رییس انجمن بادی بیوتی بلی استان خوزستان
رییس کمیته برگزاری مسابقات آنلاین انجمن کاراته کارگری استان خوزستان

ناظر اجرایی سمینار ملی مجازی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامت