ساختار اجرایی همایش

آقای هومن خدری

دبیر اجرایی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • مشاور عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش های کارگری
 • نماینده حقوقی شرکت غدیر خوزستان
 • نماینده حقوقی و رئیس HSE شرکت سد و نیروگاه زهره و جراهی
 • روابط بین الملل سازمان رزمی WSSKO
 • رییس انجمن کاراته صنعت آب و برق خوزستان

 

آقای دکتر علی خدری

ناظر و حامی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق استان خوزستان
 • رییس هیات ورزش صنعت آب و برق خوزستان
 • مدیر دیسپاچینگ برق منطقه ای تهران

آقای مالک حسین زاده

مشاور عالی اجرایی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
 • مشاور معاونت امور حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو
 • عضو شورای عالی ورزش همگانی کشور
 • نایب رییس سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش همگانی کشور

 

آقای علی قیاص وند

رییس کمیته شورای راهبردی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • رییس انجمن علمی علوم سیاسی
 • مشاور عالی دانشگاه علمی و کاربردی هفتگل
 • مدیر موسسه حقوقی و بین المللی میثاق
 • معاونت آموزشی موسسه پژوهشی مطالعاتی کمال خرد و جامعه
 • عضو هیات رئیسه انجمن کاراته کارگری استان خوزستان

آقای اسماعیل عرب زاده

رییس کمیته برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات سمینار

 سوابق اجرایی:

 • مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت کرخه و شاوور
 • رئیس واحد آموزش، تحقیقات و سیستم های آموزشی شرکت غدیر خوزستان
 • مدیر مهندسی و فروش شرکت مهندسی و معدنی مافکو

خانم مهرنوش شهنی دارابی

دبیر کمیته اجرایی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • مدرس دانشگاه های پیام نور و آزاد اهواز
 • ناشر کتاب آموزش بهربرداری از تصویه خانه های آب
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت آب غدیر خوزستان

آقای دکتر بهرام بهادری بیرکانی

رییس کمیته پژوهشی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • 22 سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان خوزستان
 • مدیر کل آب و محیط زیست، مدیر پژوهشی و فناوری و معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
 • مدیر قراردادها و سرپرست امور مشترکین شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان
 • عضو هیات رییسه شطرنج استان خوزستان

 

آقای دکتر امین سالم نیا

عضو ارشد کمیته اجرایی سمینار

 سوابق اجرایی:

 • عضو انجمن مهندسان عمران آمریکا
 • پژوهشگر (Research Assistant) دانشگاه یوتا آمریکا
 • مدرس دانشگاه
 • عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی
 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
 • اخذ بورسیه موسسه DAAD آلمان جهت شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی در کشور آلمان

آقای حسن مهدشتی

مدیر پشتیبانی و IT دبیرخانه مجازی

 سوابق اجرایی:

 • مدیریت فنی و پشتیبانی شرکت پیشرو پرداز اسپادانا
 • مدیریت فنی و پشتیبانی شرکت مهندسی رادتراشه آسیا
 • رییس هیات مدیره و مدیریت فنی و پشتیبانی شرکت رایانه یکتا آریانا
 • مشاور IT شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10
 • مشاور IT و سیستم های امنیتی شرکت سیمان داراب
 • پرسنل مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران

آقای رضا ریاحی

رئیس کمیته تبلیغات جراید و رسانه

 سوابق اجرایی:

 • نایب رییس کمیته فرهنگی هیات کاراته استان خوزستان
 • مسئول روابط عمومی کیوکوشین یونیون استان خوزستان
 • دبیر سبک کیوکوشین یونیون استان خوزستان
 • عضو هیات رییسه سبک کیوکوشین یونیون استان خوزستان
 • بازرس ویژه سبک کیوکوشین یونیون استان خوزستان