راهنمای ارسال مقالات

راهنمای ارسال مقالات

راهنمای تهیه مقاله برای کنفرانس ملی "مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی " (میترا 16پررنگ)

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3(میترا 12 پررنگ)
1-وابستگی سازمانی نویسنده اول(میترا 10 پررنگ)، آدرس الکترونیکی (Times New Roman 10)
2- وابستگی سازمانی نویسنده دوم
3- وابستگی سازمانی نویسنده سوم

 

چکیده (میترا 14 پررنگ)
به منظور یکسان سازی فرمت مقالات، این دستورالعمل تهیه شده است. در این دستورالعمل، سعی شده است تا نحوه آماده‌سازی مقالات برای صاحبان آثار تدوین گردد. تدوین آن نیز به صورت مقاله می‌باشد که امید است مورد استفاده قرار گیرد. این بخش چکیده است که باید با قلم میترا 10 پررنگ نوشته شود. حاشیه‌های راست و چپ چکیده مقاله برابر 4 سانتیمتر می‌باشد. چکیده مقاله نباید از 100 کلمه تجاوز کند. برای چکیده انگلیسی از قلم Times New Roman 12 پررنگ استفاده کنید. عنوان و چکیده انگلیسی در انتهای مقاله پس از منابع درج شوند.

واژه‌های کلیدی (میترا 12 پررنگ): مقاله، راهنما، سمینار، مدیریت بحران، اهواز (میترا 12 ساده)

مقدمه (میترا 14 پررنگ)
متن مقاله باید با قلم میترا 12 ساده نوشته شود. حاشیه‌های راست و چپ برابر با 5/2 سانتیمتر و حاشیه‌های بالا و پایین صفحه 3 سانتیمتر است. حاشیه بالا برای صفحه اول، 5 سانتیمتر انتخاب گردد. اندازه کاغذ A4 می‌باشد. فاصله بین خطوطsingle space است. تعداد صفحات کل مقاله شامل متن، شکلها، جداول و منابع نباید بیش از 8 صفحه باشد. از نوشتن لغات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و درصورت نیاز، زیرنویس با قلم Times New Roman 10 ساده نوشته شود. صفحات مقاله فاقد شماره باشند.

مواد و روشها (میترا 14 پررنگ)
صاحبان آثار توجه داشته باشند که این دستورالعمل به‌منظور یکسان سازی فرمت مقالات تهیه شده است، تا مجموعه مقالات هم سریعتر و هم با شکل مناسب در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد. لازم است پس از تنظیم مقاله با این دستورالعمل، تعداد کل صفحات مقاله نباید بیش از 8 صفحه باشد.

نتایج و بحث (میترا 14 پررنگ)
فرمولهای متن باید به‌صورت چپ چین و شماره فرمول در سمت راست و درون پرانتز قرار گیرد. بلافاصله ذیل هر فرمول، علائم به‌کار رفته و آحاد آنها تعریف گردد.

زیرنویس
در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت(pt 10 BNazanin) استفاده گردد.

اشکال و جداول
کلیه شکل‌ها و جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه¬ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل و جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت (pt 11 B Mitra) در زیر شکل نوشته می¬شود. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (pt 11 B Mitra) در بالای جدول نوشته می¬شود. یک خط خالی در بالا و پایین اشکال و جداول آنرا از بقیه متن جدا می¬کند.

 

نتیجه گیری (قلم میترا 14 پررنگ)
در انتهای مقاله و قبل از منابع، حتماً این قسمت اضافه شود. این قسمت کوتاه بوده و فقط نتایج نهائی ارائه گردد.

منابع (قلم میترا 14 پررنگ)
بخش مراجع در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را با ذکر شماره و به ترتیب حروف الفبا مرتب نمایید. در مقاله باید به همه مراجع اشاره شود .مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد زیر ذکر شوند. مراجع فارسی با قلم BNazanin نازک اندازه11 و مراجع انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 10 ذکر شوند.

1. نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه‌ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، نام خانوادگی، نام مترجمان با قید کلمه ترجمه، نام خانوادگی، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.
2. نام خانوادگی، نام نویسندگان، عنوان پایان‌نامه، درجه‌ای که پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، شماره صفحه‌ها، تاریخ انتشار.
3. نام خانوادگی، نام مجری، عنوان طرح پژوهشی، شماره ثبت، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاریخ انجام طرح.
4. نام خانوادگی، نام نویسندگان، “عنوان مقاله”، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه‌ها، محل چاپ مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.
5. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.
6. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
7. K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
8. R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

 

 

Paper Title
Times New Romans, bold, 14 pt size

Author’s names
Times New Romans, bold, italic, 12 pt size

Affiliation and Address
Times New Romans, italic, Bold, 10 pt size

 


Abstract
Times New Romans, bold, 11 pt size
margins 4 cm
two blank line (12 pt high) above (between affiliation and address and the abstract)

Keywords:
Times New Romans, bold, 11 pt size

 

 

جهت دریافت فایل راهنما گزینه  فرمت ارسال مقاله فارسی  را انتخاب نمایید.