فرمت ارسال درس آموخته

فرمت ارسال درس آموخته

فرمت ارسال درس آموخته برای کنفرانس ملی "مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی "

چکیده مقاله درس­آموخته

 

عنوان مقاله

  • نویسنده: وابستگی علمی…….
  • نویسنده: وابستگی علمی…….
  • نویسنده: وابستگی علمی…….

 

مقدمه :

واژه­ های کلیدی: 3-6 واژه کلیدی براساس عنوان و متن مقاله

 

اهداف:

 

شرح: شرح درس آموخته می تواند شامل موارد ذیل باشد:

  • در این قسمت ابعاد درس آموخته پیش آمده را شرح داده می شود.
  • در چه مکانی، چه زمانی
  • چه اتفاقاتی رخ داد که نتایج مذکور حاصل گردید.
  • ظرف چه مدتی کنترل و خاتمه یافت.
  • خسارت ناشی از حادثه چه بود( آمار قید گردد: تعداد قربانیان، خسارت به ساختمان، خسارت اقتصادی، ….

 

نقاط قوت: نقاط قوت مدیریت مانند کنترل سریع

نقاط ضعف: مانند عدم آگاهی و …

 

نتیجه­ گیری و پیشنهادها: نتیجه­گیری براساس دیدگاه، تجربیات فرد و ارائه پیشنهاد جهت پیشگیری مشابه و بهبود مدیریت حوادثی از این دست می باشد.

 

 

 

جهت دریافت فایل راهنما گزینه فرمت ارسال درس آموخته را انتخاب نمایید.