دیدگاه دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در خصوص سمینار مدیریت کرونا

دیدگاه دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در خصوص سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

دیدگاه جناب آقای مالک حسین زاده دبیر محترم شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در خصوص برگزاری اولین سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

[aparat id=’3EcAm’]