مجوز برگزاری فستیوال فرهنگی ورزشی مجازی در استان خوزستان