گفتگوی سرکار خانم منصوری با پایگاه علمی ، ورزشی، هوفا اسپرت

منیژه منصوریکارشناس ارشد حرکات اصلاحی،آسیب شناسی ورزشیمترجم کتاب اموزش جامع پیلاتسمدرس فدراسیون ورزش های همگانی ، مربی دومیدانی، گلبال، تنیس روی میر، حرکات اصلاحی ،ایروبیک، امادگی جسمانی،ورزش رادیو دزفولرییس انجمن ورزشهای همگانی فدراسیون نابینایانرییس طرح سلامت اداری اولین سمینار مبارزه با کرونارییس کمیته اموزش و کمیته امادگی جسمانی شهرستان دزفولایشان در شرایط بحرانی کرونا گوشه […]